اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامعلی حداد عادل

فلسفه غرب دانشیار دانشگاه تهران

journal.tahavolgmail.com

سردبیر

دکتر سید حمید طالب زاده

فلسفه استاد دانشگاه تهران

talebzadeut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر غلامرضا شمس

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

gh_shamssbu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر زهرا معارفوند

مدیریت آموزش عالی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

journal.tahavolgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حمید طالب زاده

فلسفه استاد دانشگاه تهران

talebzadeut.ac.ir

دکتر غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

gjamshidiut.ac.ir

دکتر فریده علوی

زبان فرانسه دانشیار دانشگاه تهران

falaviut.ac.ir

دکتر محمد باقر خرمشاد

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mb.khorramshadgmail.com

دکتر محمد اسحاقی

فقه و حقوق جزا استادیار دانشگاه تهران

mb.shoragmail.com

دکتر مالک شجاعی جشوقانی

فلسفه استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

journal.tahavolgmail.com

دکتر محمد محمدرضایی

فلسفه استاد گروه فلسفه و فلسفه دین دانشگاه تهران ( پردیس فارابی)

mmrezaiut.ac.ir

دکتر غلامرضا شمس

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

gh_shamssbu.ac.ir

دکتر سید غلامرضا اسلامی

معماری استاد دانشگاه تهران

r.islamigmail.com

دکتر مجید سرسنگی

هنر دانشیار دانشگاه تهران

m.sarsangihotmail.com

دکتر محسن ایمانی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

imanimo2gmail.com